Hospic JOHANKA

  Základní informace
  Investiční záměr
  Stav přípravy projektu
  Odborná doporučení
  Doporučení osobností
  Pojišťovny
  Sponzoři
  Zamyšlení
  Zpět na GALACII
 
 

Projekt hospice je ve fázi rozvoje.

Co hospic nabízí:

 • komplexní lékařskou a ošetřovatel-skou péči využívající moderní poznatky v léčbě bolesti a nepříjemných příznaků
 • pravdivé a přátelské prostředí
 • přístup k nemocnému jako k neopakovatelné lidské bytosti se všemi jeho potřebami
 • volný denní režim
 • návštěvy 24 hodin denně
 • ubytování rodinných příslušníků v pokoji s nemocným nebo v budově (podle vlastního přání)
 • pochopení a podporu rodině nemocného

 

Hospic nemocnému garantuje, že:

 • nebude trpět nesnesitelnou bolestí
 • bude vždy respektována jeho lidská důstojnost
 • v posledních chvílích života nezůstane osamocen

Úkolem hospice je pomáhat a sloužit. Hospic poskytuje hluboce lidský a přitom vysoce profesionální přístup ke každému pacientovi.

 

Otázky a odpovědi

Proč odmítáme eutanazii?

Protože existují jiné alternativy.

Každý z nás nebo z našich blízkých se může dostat do situace, kdy se dozví, že jeho nemoc je velmi vážná, pravděpodobně se bude i nadále zhoršovat a lékaři nám nebudou schopni pomoci ani s prostředky nejmodernější medicíny.

Poučený pacient, který je pravdivě informovaný o svém zdravotním stavu, může odmítnout léčbu nepřiměřeně ho zatěžující a obtěžující, léčbu, ze které (ze svého pohledu) nemá užitek.

Pacient může naopak žádat léčbu paliativní, to jest úlevnou. Paliativní medicína je nový lékařský obor, který využívá moderní poznatky v léčbě bolesti, či jiných nepříjemných příznaků choroby při omezení všech invazivních metod léčby, které pacienta zbytečně zatěžují.

Paliativní medicína je prakticky aplikována v domácí hospicové péči, v hospicích a jejich denních stacionářích. Náš Středočeský kraj je jedním z posledních krajů v České republice, kde není v provozu tento typ sociálně zdravotnického zařízení.

Nejen eutanazie, ale už sama žádost o ni znamená selhání:

 • selhání lékaře,
 • selhání společnosti,
 • selhání okolí žadatele,
 • selhání žadatele samotného.

Co vede veřejnost k nejistotě v postoji k eutanazii?

Eutanazie se jeví nemocnému v krizové situaci a někdy i jeho okolí jako snadné řešení, když byly vyčerpány všechny možnosti tzv. vítězné medicíny:

 • je vážně nemocný, všechny možnosti léčby byly vyčerpány, trpí bolestmi nebo jinými nepříjemnými příznaky
 • nemá si s kým o těžké chorobě a strachu, který ji provází, promluvit
 • rád by závěr svého života prožil důstojně, obklopen rodinou
 • zdá se mu, že je ošetřování pro jeho blízké obtížné

Pacienta provázejí:

 • obavy z nesnesitelné tělesné bolesti
 • bolest a utrpení emocionální, existenciální a spirituální, pocity zoufalství a beznaděje
 • někdy osamocenost v krizové životní situaci
 • nebo naopak snaha nebýt na obtíž svému okolí
 • jindy také starosti existenční
Co je hospic?

Hospic je sociálně zdravotnické zařízení, poskytující paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší. Neslibuje uzdravení, ale také nebere naději.

Fyzická bolest není jediným důvodem, proč nemocní vyhledávají hospic. Důvodem může být i to, že rodina nezvládá péči o nemocného v domácím prostředí, ale ráda by byla svému nemocnému nablízku a svou láskou a péčí mu pomáhala v těžké situaci. Jindy nemocní přicházejí do hospice proto, že jejich byt je plný bariér.

Někteří nemocní přicházejí, protože se doma nedaří zvládnout bolest či jiné nepříjemné příznaky choroby. Někdy stačí během krátkého pobytu upravit léčbu a nemocný se může vrátit do domácího ošetření.

Profesionální tým v hospicích tvoří lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sociální pracovník, psycholog, teolog. Celý tým se podílí na péči nejen o pacienty samotné, ale také o jejich rodinné příslušníky, kteří se mohou, ale nemusí, ošetřování účastnit.

Kromě toho zde pracují i dobrovolníci, kteří jsou v kteroukoliv denní i noční dobu ochotni nemocného vyslechnout se všemi jeho stesky a obavami a hledat odpovědi na otázky, které ho znepokojují.